اسرائیل زمانی به غزه حمله کرد که جام جهانی خوراک تبلیغاتی خوبی برای رسانه ها بود و ارباب رسانه سرگرم بازیهای جام جهانی بودنند .این رژیم پلید از این خوراک رسانه استفاده کرد تا بر روی جنایتهای خود سرپوش بگذارد . بنظر میرسد احتمالا توزیع سبد کالا در این موقعیت انهم با این روش جنجالی خوراک رسانه ای خوبی برای  منحرف کردن اذهان عمومی از توجه به توافقات ژنو بود. لازم است سیاسیون و ارباب رسانه به این احتمال هم در تحلیلهای خود توجه داشته باشندسبدکالا, توافقات ژنو, روحانی, خوراک رسانه ا