پذیرفتن اینهمه بی تدبیری در توزیع سبد کالا از طرف دولت به اصطلاح تدبیر خود نوعی بی تدبیریست. بنظر میرسد که احتمال اینکه در پشت پرده این اتفاقات دستهای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی در کار باشد دور از ذهن نیست.باتوجه به فوری بودن سخنان  اهانت آمیز شرمن و پخش فیلم وعکسهای صفهای طویل سبدکالا در رسانه های غربی علی الخصوص کشورهای عربی منطقه این اهداف میتوانست در پشت پرده این سبد باشد 1-نشان دادن تاثیر گزاری تحریمها برروی مردم 2-فرونشاندن بیداریهای اسلامی منطقه باتوجه به این که انقلاب اسلامی الگوی برای انقلابهای منطقه بوده 3-تحقیر بین المللی مردم و زیر سوال بردن عزت ملی ایرانیان 4-.......  لازم است سیاسیون و اهل قلم در تحلیلها و تحقیقهای خود از این نکته غافل نباشندسبد کالا, دولت تدبیر, روحانی, انقلاب اسلامی