این عکسها توسط گروه تبلیغی منتظران مصلح در یکی از روستاهای ارومیه گرفته شده.



احمدی نژاد, +عکس, رئیس جمهور, ارومیه